Algemene Voorwaarden 2020 | 2021

Algemene Voorwaarden 2020 | 2021

(Voor COVID-19: lees onze aangepaste voorwaarden aan het eind van deze email)
 
1. AlgemeenӬ
De volgende algemene voorwaarden zijn van toepassing. Deze vormen de inhoud van het contract waarmee Kaprun Rentals BV met zijn gasten een overnachtingsovereenkomst afsluit. Kaprun Rentals BV treed op als bemiddelaar bij de verhuur van de appartementen en is gemachtigd door de eigenaar en handelt namens de eigenaar  bij de verhuur van zijn of haar appartement. De gast moet op het moment van boeken 21 jaar of ouder zijn. Tijdens de overeengekomen contractduur mogen de gasten de accommodaties uitsluitend voor vakantie– en overnachting doeleinden huren. De accommodatie mag alleen met het in de boeking aangegeven maximale aantal personen worden bezet. 

2. Prestaties en prijzenӬ
De prestaties van Kaprun Rentals BV volgen uit de beschrijving daarvan en uit de prijsberekeningen. De contractueel overeengekomen prestaties en prijzen komen voort uit de hierop betrekking hebbende informatie in de reserveringsbevestiging. Tenzij in de reserveringsbevestiging anders is aangegeven, zijn de kosten voor normaal energieverbruik bij de vermelde prijzen inbegrepen.ӬDoor de gasten gewenste extra prestaties (zoals extra reiniging, extra beddengoed etc.) zijn niet in de huurprijs inbegrepen. Met de boeking verplicht de gast van Kaprun Rentals BV als verhuur bemiddelaar zich tot het afsluiten van een overeenkomst over het door de gast uitgekozen object. Alle boekingen gemaakt bij Kaprun Rentals BV bevestigt Kaprun Rentals BV via een digitale bevestiging. De boeking vindt plaats voor alle daarin vermelde deelnemers. De gast moet zowel voor hun als voor zijn eigen contractuele verplichting instaan, als contractant van Kaprun Rentals BV.
ӬDe elektronisch beschikbaar gestelde informatie (beschrijving van de prestaties, prijsberekeningen ) zijn bindend voor Kaprun Rentals BV, waarbij Kaprun Rentals BV zich echter uitdrukkelijk het recht voorbehoudt om deze gegevens te veranderen. Over dergelijke veranderingen zal de gast uiterlijk bij aankomst worden ingelicht.Ӭ
Indien de verklaring van aanvaarding van Kaprun Rentals BV afwijkt van de inhoud van de boeking van de gast, moet deze worden verstaan als een nieuwe offerte. Eventueel ter beschikking gesteld fotomateriaal via de site van Kaprun Rentals BV van de huisvesting geeft de exacte, door de gast, gehuurde huisvesting weer. Kaprun Rentals BV is niet verantwoordelijk voor de images, beschrijvingen en beschikbaarheid op pagina’s van derden en er kunnen door de contractant hier ook geen rechten ontleend worden.

Wij zijn gespecialiseerd in de bemiddeling van vakantie huizen/ appartementen en zijn er dus niet voor zakelijke reizen.

3. Betaling en borgӬ
De gast is verplicht bij boekingen 6 weken voor aankomst een aanbetaling te doen van 30% de resterende 70% dient 6 weken voor aankomst voldaan te worden. Indien de boeking binnen 6 weken van de aankomst datum word gedaan dan dient het gehele huur bedrag, 100%, binnen 48 uur worden voldaan . Indien de boeking is gedaan via een site van derden dan dient de aanbetaling of betaling binnen 48 uur na het versturen van de bevestiging van de boeking voldaan te worden.
”¨De gast is verplicht Kaprun Rentals BV een waarborg voor de overhandigde sleutels, de inrichting en uitrusting ten bedrage van minstens € 500,00 te betalen. De waarborg dient tijdens de check in van het verblijf te worden betaald en is niet rentedragend. Deze wordt onmiddellijk na de beëindiging van het verblijf aan de gast terugbetaald, uiterlijk echter binnen 14 dagen na vertrek en voor zover het onderkomen bij vertrek van de gast wordt achtergelaten in overeenstemming met de voorschriften. 

4. Duur van het verhuur
”¨Tussen 16.00 en 19.00 uur op de dag van aankomst stelt Kaprun Rentals BV de accommodatie in de contractuele toestand ter beschikking van de gast. Op de dag van vertrek zal de gast de accommodatie tussen 08.00 en 10.00 uur netjes aan Kaprun Rentals BV overhandigen. De gast moet de accommodatie bezemschoon retourneren, eventueel afval verwijderen en de bedden afhalen. De gast is verplicht bij aankomst een digitaal check-in formulier  in te vullen, waarin de omstandigheden en gegevens van de accommodatie alsmede de inrichting ervan staan vermeld. Bezwaar tegen de accommodatie moet de gast onmiddellijk bij overname kenbaar maken. Zo niet, wordt ervan uitgegaan dat de accommodatie en de inboedel zich in de afgesproken en contractuele toestand bevonden. 

5. Terugtrekking en niet komen opdagenӬ
In geval van terugtrekking blijft de aanspraak van Kaprun Rentals BV op betaling van de overeengekomen accommodatieprijs met inbegrip van de vergoedingen voor extra prestaties in principe bestaan, conform de volgende bepalingen:ӬDe gast moet de volgende bedragen betalen, steeds met betrekking tot de totaalprijs van de overnachting prestaties (inclusief alle bijkomende kosten), maar zonder eventuele openbare heffingen zoals toeristenbelasting in aanmerking te nemen.
  • Annulering tot 42 dagen voor aankomst: 0% van de kosten 
  • Annulering en opzegging binnen 42 dagen voor aankomst: 100% van de kosten
  • Latere annulering, of niet-aankomen of gebrek aan kennisgeving ... 100% van de kosten.
  • Tijdens eventuele annulering worden er administratiekosten van € 27,00 in rekening gebracht.
Ӭ(De termijn wordt berekend vanaf het moment waarop de annulering of terugtrekking verklaring bij Kaprun Rentals BV wordt ontvangen). De verklaring tot terugtrekking dient schriftelijk aan Kaprun Rentals BV te worden gericht en geldt als bindend. Tot aan het begin van het verblijf mag de gast verlangen dat in plaats van hem een derde de rechten en plichten overneemt die uit dit huurcontract voortkomen (vervangende huurder). Kaprun Rentals BV heeft het recht de toegang van een derde te weigeren wanneer diens deelneming in strijd is met bijzondere huurvoorwaarden, wettelijke voorschriften of overheidsbepalingen. Als een derde aan de overeenkomst deelneemt, dan zijn de gast en de derde als hoofdelijke schuldenaars aansprakelijk voor de huurprijs, evenals voor de extra kosten die mogelijk uit de deelneming van de derde voortvloeien. Kaprun Rentals BV moet in het geval van annulering en terugtrekking van de gast in het kader van zijn normale activiteiten, zonder verplichting tot bijzondere inspanningen, en de bijzondere aard van een accommodatie in aanmerking nemend, trachten een ander gebruik van de accommodatie te vinden. Kaprun Rentals BV moet een andere bezetting in mindering brengen en, voor zover dit niet mogelijk is, bespaarde kosten aftrekken. Desondanks heeft Kaprun Rentals BV het recht als alternatief zich uit de overeenkomst terug te trekken en in plaats van de aanspraak op de huurprijs een aanspraak op schadeloosstelling te doen gelden.
”¨In het geval dat Kaprun Rentals BV zich voor het begin van het verblijf op grond van niet voorzienbare overmacht uit de overeenkomst terugtrekt, heeft de gast de keuze, kosteloos en tegen terugbetaling van reeds voldane betalingen, zich uit de overeenkomst terug te trekken of de terbeschikkingstelling van een gelijkwaardig huurobject te eisen, als Kaprun Rentals BV in staat is dit zonder toeslag uit zijn aanbod aan te bieden. 

6. Aansprakelijkheid / VerjaringӬ
De contractuele aansprakelijkheid van Kaprun Rentals BV en zijn agenten beperkt zich in principe tot grove nalatigheid en opzet, voor elke schade, behalve letselschade. Kaprun Rentals BV is in het bijzonder niet aansprakelijk in gevallen van overmacht (bijv. brand, uitvallen van de stroom, uitvallen van het internet, omstandigheden waarvoor Kaprun Rentals BV niet verantwoordelijk is, enz.). Aansprakelijkheid voor het gedrag van derden is uitgesloten.Ӭ
De aansprakelijkheid van Kaprun Rentals BV wegens onrechtmatige daad is voor materiële schade die niet op opzet of grove nalatigheid berust, beperkt tot de huurprijs. Dit maximumbedrag voor aansprakelijkheid geldt per gehuurd object. 

7. Verplichtingen van de gast
ӬDe gast verplicht zich ertoe de accommodatie met inbegrip van de inboedel met zorg te behandelen. Voor de beschadiging van inrichtingsvoorwerpen, accommodatie ruimtes of het gebouw, alsmede aan de installaties of verplaatsbare objecten die bij de accommodaties of het gebouw horen, is de gast verplicht deze te vervangen, ook wanneer de beschadiging door de personen die hem/haar begeleiden of door bezoekers is veroorzaakt. Voor schade die in de accommodatie is ontstaan moet de gast, voor zover hij niet zelf voor de herstelling verantwoordelijk is, onmiddellijk Kaprun Rentals BV of een door de onderneming aangewezen contactpunt verwittigen. Voor de niet op tijd aangegeven gevolgschade heeft de gast altijd de plicht tot schadeloosstelling. Blijft de aangifte van het gebrek achterwege door fout van de gast, dan vervalt de aanspraak van de gast bovendien geheel of gedeeltelijk. De gast mag alleen in geval van ernstige gebreken of storingen de overeenkomst opzeggen of voor aanvang zich gerechtvaardigd terugtrekken. De verbruikte huurtijd dient naar rato te worden betaald. In het kader van de gebreken moet hij voordien voor Kaprun Rentals BV een redelijke termijn bepalen om de problemen te verhelpen, tenzij geen remedie mogelijk is, deze door Kaprun Rentals BV geweigerd wordt of de onmiddellijke opzegging vanwege een door Kaprun Rentals BV erkend belang van de gast zakelijk gerechtvaardigd is, of dat op die basis het niet redelijk is het verblijf voort te zetten.
”¨Het meenemen van huisdieren naar de accommodatie is niet toegestaan. Een overtreding hiervan geeft Kaprun Rentals BV het recht tot buitengewone opzegging van de overeenkomst met de gast.”¨Kaprun Rentals BV mag de huurovereenkomst onverwijld opzeggen wanneer de gast, ondanks een aanmaning van Kaprun Rentals BV, de exploitatie van Kaprun Rentals BV of de uitvoering van het verblijf (ook van andere gasten) langdurig stoort of wanneer hij zich dusdanig in strijd met de overeenkomst gedraagt dat de onmiddellijke opzegging van de overeenkomst gerechtvaardigd lijkt. Indien Kaprun Rentals BV de overeenkomst om deze redenen gewettigd opzegt, blijft de totale betalingsverplichting van de gast samen met de eventuele plicht tot schadevergoeding van de gast gehandhaafd. 

8. Check-in (aankomst) en check-out (vertrek) buiten de kantooruren Check-in:
”¨Bij check-in wordt het volgende aangerekend indien het sleutel adres niet van te voren op de hoogte is gebracht. 
 
  • 20.00 tot 22.00 uur € 50,00
  • 22.00 tot 0.00 uur € 100.00
  • Na 0.00 uur is het niet meer mogelijk om in te checken.

ӬӬCheck-out:Ӭ
In overeenstemming met punt 3 moet het appartement op de dag van vertrek voor 10.00 uur worden ontruimd in de voorgeschreven toestand. Indien het appartement later wordt ontruimd, dus na 10.00 uur, heeft Kaprun Rentals BV het recht om de kosten voor een extra halve dag volgens de offerte aan te rekenen, minstens echter € 50,00. Vanaf vertrek na 16.00 uur wordt 100 % van de dagprijs aangerekend. 

Deze contractuele voorwaarden verlenen Kaprun Rentals BV het recht om in geval van vertrek dat niet in overeenstemming is met de voorschriften of indien er schade wordt achtergelaten, de betaalde waarborg in te houden voor de omvang van de feitelijke schade of voor de omvang van de retentierechten en aanspraken volgens de voorwaarden. 

9. Vrijwaring clausuleӬ
In het geval dat afzonderlijke voorwaarden van deze overeenkomst nietig of onuitvoerbaar zouden zijn of na het afsluiten van de overeenkomst nietig of onuitvoerbaar worden, blijft de effectiviteit van deze overeenkomst voor al het overige onaangetast. In plaats van de nietige of onuitvoerbare voorwaarde moet die doeltreffende en uitvoerbare regeling worden getroffen waarvan de werking het dichtst aanleunt bij het economische doel dat de partijen van de overeenkomst met de nietige of onuitvoerbare voorwaarde hebben nagestreefd. Bovengenoemde voorwaarden gelden ook in het geval dat de overeenkomst onvolledig blijkt te zijn. Kaprun Rentals BV behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden zonder voorafgaande aankondiging te wijzigen. 

10. Toepasselijk recht / Bevoegde rechtbankӬ
Overeengekomen is de exclusieve toepassing van Nederlands recht . Voor alle geschillen die uit deze overeenkomst voortkomen is uitsluitend de voor Nederland ter zake bevoegde rechtbank bevoegd. De partijen van de overeenkomst bevestigen dat de taal van de overeenkomst en de onderhandelingen Nederlands is en dat ze kennis hebben genomen van de inhoud van deze Algemeene Voorwaarden. 
 
Wanneer COVID-19 maatregelen het reizen belemmeren, kan het zijn dat we onze voorwaarden aanpassen.
In de zomer van 2020 hebben wij de onderstaande voorwaarden gehanteerd: 
-Gratis annuleren tot 5 dagen voor aankomst
-Bij een nog latere annulering waar CODIV-19 maatregelen het reizen onmogelijk maken, zullen wij uw geld terugstorten, minus 5% administratiekosten.
-U krijgt een promotie-code, zodat U bij een volgende boeking extra korting ontvangt.
Mocht U hierover verder nog vragen hebben, dan kunt U ons mailen op reservations@kaprunrentals.com  
 
© 2021 KaprunRentals | Contact | Sitemap | Algemene voorwaarden | Privacy Verklaring |